Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Op alle, door 4Sport Training Center gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

1.2. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in het centrum, rekening houdend met de geldende huisregels.

1.3. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van het centrum op vertoon van een geldig lidmaatschapsbewijs.

1.4. 4Sport Training Center houdt zich het recht voor om nieuwe leden te vragen om een geldig legitimatiebewijs.

2. Overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de faciliteiten die 4Sport Training Center te bieden heeft.

2.2. 4Sport Training Center is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken (één afschrijvingsperiode) na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door 4Sport Training Center te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het lid is bekend met het feit dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.

3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van 4Sport Training Center worden overgedragen.

3.3. 4Sport Training Center zal gerechtigd zijn om op elk tijdstip een identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapskaart binnenkomt inderdaad een lid van 4Sport Training Center is.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid per vier weken basis via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan. Om de 4 weken zal het lidmaatschapsgeld geïncasseerd worden. Mochten wij niet op deze dag bij u kunnen incasseren, dan zal er na 4 weken een nieuw incassomoment zijn.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van 4Sport Training Center, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De geldigheid van een 10 rittenkaart is 26 weken na de aankoopdatum.

4.4 De familiekorting is alleen van toepassing als alle familieleden op één en hetzelfde adres woonachtig zijn. Anders geldt het reguliere tarief.

4.5. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag 4Sport Training Center een bedrag van €5,- aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.

4.6. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan 4Sport Training Center te worden voldaan. Het lid kan het centrum niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.7. Indien 4Sport Training Center over dient te gaan tot incasso van haar vordering van het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer 4Sport Training Center over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid het centrum niet gebruiken tot het moment dat alle, door 4Sport Training Center in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.

4.8. De overeengekomen inschrijf- en eventuele administratiekosten, gaan mee met de eerst volgende incasso of dienen per pin/contant aan de balie betaald te worden. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.

4.9. 4Sport Training Center biedt leden de mogelijkheid om een lidmaatschap voor verschillende periodes af te sluiten.

4.10. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

4.11. Alle prijzen zijn inclusief btw. 4Sport Training Center is ten alle tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw.

4.12. 4Sport Training Center is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 6%.

5. Privacy

5.1. Uw persoonlijke gegevens worden in ons ledendatabase opgenomen en verwerkt voor de beheer van ledenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het lid ontvangt na betaling, na ondertekening van de overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze is eigendom van het lid en is strikt persoonlijk.

6.2. 4Sport Training Center is bevoegd om bij misbruik van deze lidmaatschapspas het lid de toegang te ontzeggen.

6.3. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct bij 4Sport Training Center te worden gemeld. Mocht dit voorkomen, dan dient het lid een nieuwe pas ter waarde van € 10,- aan te schaffen.

7. Beëindiging lidmaatschap

7.1. Na de oorspronkelijk gekozen looptijd wordt het lidmaatschap omgezet in een vier weken lidmaatschap. Er is dan te allen tijde een opzegtermijn van vier weken (één afschrijvingsperiode). Het lidmaatschap dient minimaal vier weken voor de einddatum van het contract schriftelijk te worden opgezegd.

7.2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier, dat uitsluitend bij 4Sport Training Center te verkrijgen is. Het opzegformulier dient te worden ingeleverd bij een medewerker van de receptie van 4Sport Training Center. U verkrijgt dan een kopie van de desbetreffende medewerker, dit dient als bewijs van de aanvraag van de opzegging. Mocht u een opzegbrief te willen versturen per post, dan adviseren wij u dit per aangetekende post te verzenden.

7.3. Het, door het lid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van een 4Sport Training Center. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van vier weken (één afschrijvingsperiode).

7.4. Het stopzetten van een lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8. Zwangerschap, ziekte, langdurige blessure of letsel

8.1. In geval van een zwangerschap, ziekte, een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijk toestemming van 4Sport Training Center het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 26 weken, stopgezet worden (dit geldt niet bijvoorbeeld bij studie, stage, werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.

8.2. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 26 weken.

9. Openingstijden

9.1. 4Sport Training Center is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.

9.2. 4Sport Training Center is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. 4Sport Training Center is bevoegd het centrum voor onderhoudswerk en reparatie te sluiten.

9.4. De leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

10. Persoonsgegevens

10.1. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct aan 4Sport Training Center te worden doorgegeven.

11. Aansprakelijkheid

11.1. 4Sport Training Center is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens 4Sport Training Center of haar medewerkers.

11.2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Nog 4Sport Training Center, noch de medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van het centrum. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

12. Huisreglement

12.1. Het lid is ermee bekend dat 4Sport Training Center bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij een medewerker van 4Sport Training Center.

12.2. Het centrum kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13. Gedragsregels

13.1. Leden en introducees zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke 4Sport Training Center biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door het desbetreffende lid.

13.2. Incorrect, ruw of agressief gedrag naar zowel medewerkers als andere leden toe wordt niet geaccepteerd. Overtreding van deze regels kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

13.3. Leden of introducees mogen geen gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het sporten. Alcohol, drugs, tabak of andere geestverruimende middelen worden in het centrum niet toegestaan.

14. Slotbepaling

14.1. Overeenkomsten tussen het lid en 4Sport Training Center kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.2. Wanneer één van bovenstaande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

14.3. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.